Stadgar

TANGOGRUPPEN CAMBALACHE

 
 

§1  Föreningens namn

Föreningens namn är Tangogruppen Cambalache.
 

§2  Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.
 

§3  Föreningens syfte

Föreningens syfte är att verka för tangokulturen genom att:
 • anordna föreningsträffar som främjar Rioplatensisk tango, social samvaro och gott kamratskap.
 • anordna allmänna sammankomster och tillställningar där inbjuden publik ges tillfälle att uppleva Rioplatensisk tango genom t. ex. konserter, uppvisningar och kurser.
 • på lokal och nationell nivå verka för samarbete och utbyte med andra föreningar och på så sätt medverka till kulturell integrering och mångfald.
 

§4  Medlemmar och medlemsavgifter

Medlem kan var och en bli som godtar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften.
 

§5  Föreningssammanträden

Tre typer av sammanträden finns: ordinarie årsmöte, extra årsmöte och medlemsmöte.
Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
Ordförande vid årsmöte röstar ej utom vid lika röstetal.
Beslut om stadgeändring fattas på två efter varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie.
5.1  Ordinarie årsmöte
Årsmöte skall äga rum i februari året efter verksamhetsåret.
Kallelse till årsmöte skall offentliggöras minst två veckor före möte i föreningens medlemstidning eller via brev till medlemmarna.
I kallelsen skall dagordning för årsmötet finnas. Dessutom bör årsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse bifogas kallelsen.
Endast motioner som är styrelsen skriftligen tillhanda senast årsskiftet före årsmötet behandlas på detta.
Årsredovisning, årsberättelse, styrelseprotokoll samt övriga begärda handlingar bör, i god tid före årsmöte, tillställas revisorn/revisorerna.
Protokoll från årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor efter årsmötet.
5.1.1  Ordinarie årsmötes dagordning
Årsmötets dagordning skall innehålla följande:
 • Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.
 • Fastställande av mötets behöriga utlysande.
 • Godkännande av dagordning.
 • Genomgång av protokoll från föregående årsmöte.
 • Föredragning av verksamhetsberättelsen.
 • Föredragning av den ekonomiska berättelsen.
 • Revisorn/revisorernas berättelse.
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av medlemsavgiftens storlek och löptid.               
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 • Val av styrelseledamöter och ersättare.
 • Val av revisor(er) och ersättare.
 • Val av valberedning och ersättare.
 • Motioner.
 • Övriga frågor.
5.2  Extra årsmöte
Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen och skall hållas om revisorn/revisorerna eller 10% av medlemmarna så begär.
Kallelse med dagordning skall sändas ut minst tre veckor före extra årsmöte.
Protokoll från extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast efter fyra veckor.
Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som finns på dagordningen.
Extra årsmötes dagordning skall innehålla följande:
 • Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.
 • Fastställande av mötets behöriga utlysande.
 • Godkännande av dagordning.
 • Genomgång av protokoll från föregående årsmöte.
 • Motioner.
 • Övriga frågor.
5.3  Medlemsmöte
Styrelsen kallar till medlemsmöte minst två gånger per år.
Medlemmarna informeras om den löpande verksamheten samtidigt som de kan lämna synpunkter, förslag och rekommendationer till styrelsen.
Kallelse med dagordning skall offentliggöras minst två veckor före medlemsmöte.
 

§6  Styrelse, funktionärer, arbetsgrupper och revisorer

6.1  Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet samt förbereder och kallar till föreningssammanträden.
Styrelsen utser inom sig en eller flera firmatecknare. Dessa kan, var för sig eller i förening (enligt styrelsens beslut), teckna avtal och andra handlingar på föreningens vägnar.
Styrelsen består av minst fem ordinarie ledamöter.
Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.
6.2  Arbetsgrupper
Föreningens medlemmar kan organisera sig i olika arbetsgrupper för att arbeta med verksamheter som främjar föreningens syften.
Arbetsgrupperna skall godkännas av styrelsen.
En kontaktperson måste finnas i varje arbetsgrupp. Denna person har till uppgift att regelbundet informera styrelsen om arbetsgruppens aktiviteter.
 

§7  Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper gäller per kalenderår.
 

§8  Valberedning

Valberedningen utgörs av tre personer.
Valberedningens förslag skall offentliggöras samtidigt med kallelsen till ordinarie årsmöte.
 

§9  Policies och ordningsregler

Som komplement till dessa stadgar kan föreningen besluta om att anta föreskrifter vilka styr föreningens verksamhet, såsom policies och ordningsregler. Dessa föreskrifter kan beslutas av årsmöte.
 

§10 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kräver minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Vid det andra årsmötet fattas beslut om disposition av föreningens balanserade tillgångar.
 

Kommentarer till stadgarna

 • Beslut fattas - om inget annat sägs - med enkel majoritet.
 • Årsmöte fattar beslut om separata val skall ske till särskilda poster eller om styrelsen konstituerar sig själv.
 • Cambalache grundades 1989.
 • Stadgarna har reviderats i maj 1993 och februari 1999.

Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen