Årsmöte 2020

Medlemmar i Tangogruppen Cambalache kallas till årsmöte!

För att ha rösträtt måste du betala medlemsavgiften för 2020 före mötet. Sätt in 200 kr på bankgiro 287-8049 och ange OCR-numret som du har fått med epost från Cambalache. Saknar du OCR-numret, ange i så fall ditt namn, adress, epost, telefon, och gärna personnummer (för studiecirklarnas skull). Du kan också betala medlemsavgiften direkt till kassören före mötet.

Plats: Tiundaskolan, Tiundagatan 26, Uppsala
Tid: 24 februari 2019 kl 19:30

Dagordning, i enlighet med stadgarna:

§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.
§3 Fastställande av mötets behöriga utlysande.
§4 Godkännande av dagordning.
§5 Genomgång av protokoll från föregående årsmöte.
§6 Föredragning av verksamhetsberättelsen.
§7 Föredragning av den ekonomiska berättelsen.
§8 Revisorn/revisorernas berättelse.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
§10 Fastställande av medlemsavgiftens storlek och löptid.
§11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
§12 Val av styrelseledamöter och ersättare.
§13 Val av revisor(er) och ersättare.
§14 Val av valberedning och ersättare.
§15 Motioner. Inga formella motioner har dock inkommit till årsmötet.
§16 Övriga frågor.
§17 Mötet avslutas.

Föregående årsmötes protokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse, förslag till verksamhetsplan och budget samt motioner publiceras som bilagor till denna webbsida och kommer dessutom att finnas tillgängliga på mötet.

Bilagor: 


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen